^Na górę
  
  
  

 

CENNIK OPŁAT

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

               Wpisowe w wysokości 300 zł ( jednorazowa, bezzwrotna wpłata gwarantująca miejsce dziecka w przedszkolu do czasu trwania umowy)

               Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka wynosi 650 zł. W przypadku rodzeństwa, opłata stała za drugie dziecko wynosi 600 zł. Płatne do każdego 10 dnia miesiąca.

Kwota czesnego ( 650 zł) obejmuje:

¾    możliwość pobytu dziecka w godzinach 6:45 – 18:00

¾    udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego,

¾    warunki do wspierania osobowości dziecka poprzez organizowanie zajęć zabaw wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego;

¾    zajęcia z języka angielskiego 3x w tygodniu, prowadzone przez doświadczoną lektorkę

¾    zajęcia taneczne 1x w tygodniu, prowadzone przez doświadczoną instruktorkę tańca z firmy SMILE SPORT

¾    zajęcia grupowe - logopedyczne 1x w tygodniu

¾    rytmika 1 x w tygodniu

¾    Pomoc psychologiczno - pedagogiczną

¾    zajęcia z rozszerzonej edukacji muzycznej realizowane na podstawie autorskiego programu „Kraina Muzyki”

¾    profilaktyka logopedyczna;

¾    zajęcia z elementami integracji sensorycznej;

¾    przesiewowe badania logopedyczne ( raz w roku);

¾    zakup wszelkich niezbędnych materiałów i pomocy do zajęć ( artykuły piśmiennicze oraz wyprawkę plastyczną, pomoce edukacyjne - oprócz podręczników);

¾    wydarzenia oraz prezenty z okazji m.in. „Dnia dziecka” i „Mikołaja”

¾    udział w teatrzykach, koncertach oraz warsztatach przyrodniczych i edukacyjnych.

Opłata za wyżywienie – 15 zł za dzień. Opłata za wyżywienie naliczana jest z góry i odliczana w kolejnym miesiącu w zależności od ilości dni nieobecnych dziecka w przedszkolu.

 

Zajęcia dodatkowe - realizowane 1 x w tygodniu w godzinach 14:45-15:30, cena: 30 zł/ miesiąc

 • Mali Przyrodnicy;
 • Mali Gimnastycy,
 • Mali Naukowcy,
 • Mali Muzycy

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE - SZCZEGÓŁOWY OPIS

 

„MALI PRZYRODNICY” prowadzący: mgr Karolina Mirosz

Świat przyrody jest dla dziecka piękny, tajemniczy, fascynujący. Dostarcza on wiele pozytywnych emocji. Dziecko odkrywa świat, dostrzega bogactwo barw, zmienność zjawisk, używając do tego swoich zmysłów. Poznawanie przyrody ma wpływ na jego harmonijny rozwój, pozwala na przeżywanie nowych doznań, sprzyja rozwojowi emocjonalnemu, umysłowemu, uwrażliwia i umożliwia uzewnętrzniać uczucia.

Podstawowym celem edukacji przyrodniczej w wychowaniu przedszkolnym jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym, ale również:

 • poznawanie otaczającej przyrody: rośliny, zwierzęta, zjawiska
 • rozwijanie zmysłu wzroku, kształcenie spostrzegawczości oraz umiejętności obserwowania obiektów i zjawisk przyrody,
 • wyrabianie samodzielności w zakresie dokonywania spostrzeżeń i obserwacji oraz prowadzenia czynności pielęgnacyjnych roślin i poznanie zasad dbania o zwierzęta,
 • kształtowanie logicznego myślenia poprzez szukanie wzajemnego związku między dostrzeganymi obiektami i zjawiskami, porównywanie ich, uogólnianie, klasyfikowanie, rozumowanie,
 • budzenie i rozwijanie uczuć estetycznych i etycznych poprzez wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody, odczuwanie przyjemności w obcowaniu z przyrodą,
 • kształtowanie przekonania o konieczności ochrony przyrody

Cele szczegółowe zajęć „Mali Przyrodnicy”:

 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem
 • zdobywanie wiedzy na temat świata roślin
 • odkrywanie wzajemnych zależności pomiędzy światem roślin a człowiekiem
 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie
 • rozwijanie potrzeby obcowania z przyrodą
 • wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody
 • rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu pielęgnacji i ochrony roślin
 • budzenie fascynacji otaczającą nas przyrodą
 • rozwijanie zdolności poznawczych

Działania wychowawczo-dydaktyczne, opierające się na kontaktach dziecka z przyrodą, skupiają się przede wszystkim na:

• zapoznawaniu z wyglądem roślin i zwierząt z najbliższego środowiska istniejących w różnych porach roku, sposobem życia zwierząt

• kształtowaniu umiejętności obserwowania rzeczywistości przyrodniczej,

• kształtowaniu umiejętności dostrzegania piękna w obiektach i zjawiskach przyrodniczych

• uwrażliwianiu na efekty niedbania o przyrodę,

• kształtowaniu umiejętności zrównoważonego działania w zgodzie z przyrodą,

• rozumieniu współzależności zachodzących w przyrodzie

Poprzez treści z zakresu edukacji przyrodniczej wzbudza się zainteresowanie dzieci otaczającym światem, ukazując jednocześnie miejsce człowieka w przyrodzie. Bezpośrednie obcowanie z naturą stanowi niewyczerpalne źródło wrażeń, przeżyć i aktywnego działania. Budzenie zaciekawienia otaczającym światem jest pierwszym krokiem do budowania więzi emocjonalnej z przyrodą, do wyrabiania właściwego stosunku do otaczającej przyrody. Przybliżanie prawidłowych zachowań pozwala na kształtowanie postawy szacunku dla środowiska, ułatwia zrozumienie zjawisk i praw rządzących przyrodą

Świadome i planowane zbliżenie do przyrody umożliwia duża otwartość dziecka w wieku przedszkolnym, wrażliwość na otoczenie - zwłaszcza przyrodnicze, gotowość do jego poznawania, wchodzenia z nim w bezpośredni, polisensoryczny kontakt, do działania i przeżywania.

W przedszkolu podczas zajęć „Mali Przyrodnicy” dzieci poznają przyrodę w sposób:

• pośredni – za pomocą ilustracji, literatury dziecięcej, filmów, modeli przyrodniczych, prac plastycznych, zabaw ruchowych

• bezpośredni – poprzez bezpośrednie poznawanie roślin, pielęgnowanie ich i sadzenie

„MALI GIMNASTYCY” prowadzący mgr Katarzyna Mirosz

 

Ruch jest bardzo ważnym elementem rozwoju dziecka. Ćwiczenia gimnastyczne, oprócz rozwoju układu kostnego, mięśniowego, oddechowego, dają dzieciom możliwość świetnej zabawy, a co najważniejsze uczą zasad zdrowego stylu życia. Podczas nich dzieci ćwiczą różne partie mięśni, a także rozwijają swoją koordynację ruchową oraz wzrokowo-ruchową. Przedszkolaki zawsze chętnie i aktywnie uczestniczą w tego rodzaju proponowanych formach zajęć.

Zajęcia ruchowe organizowane są w przedszkolu systematycznie w ciągu całego roku szkolnego i należą do nich:

¾      zabawy i ćwiczenia poranne;

¾      zabawy i ćwiczenia gimnastyczne;

¾      zabawy ruchowe z całą grupą (organizowane np. przed obiadem, po obiedzie, lub w czasie zabaw dowolnych), są to zabawy w kole oraz zabawy  ze śpiewem;

¾      zabawy organizowane i dowolne na placu przedszkolnym;

¾      zabawy i konkursy organizowane w ciągu roku szkolnego np. Dzień Olimpijczyka.

Zabawy i ćwiczenia w przedszkolu spełniają ważną rolę, ponieważ pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność fizyczną dzieci. Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe, dzieci pokonują trudności dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne możliwości. Niektórym dzieciom wystarczają w zupełności zajęcia realizowane podczas zajęć w ciągu dnia, inne zaś wykazują się większą potrzebą ruchu.

Dlatego też w trosce o właściwy rozwój naszych wychowanków, a także dbając o kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków prozdrowotnych istnieje możliwość uczestnictwa dzieci w zajęciach dodatkowych organizowanych po południu.

Celem głównym zajęć „Mali Gimnastycy” jest zwiększenie sprawności fizycznej wśród dzieci oraz zapewnienie wszechstronnego ruchu na rzecz szeroko rozumianego zdrowia dziecka.

 

Zajęcia realizowane dodatkowo „Mali Gimnastycy” to zajęcia gimnastyczne nie tylko do dzieci które, są bardzo aktywne i lubią dużo ruchu ale także te, które wymagają więcej aktywności fizycznej ponieważ zajęcia „Mali Gimnastycy” mają na celu:

¾      harmonijny rozwój fizyczny poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia ogólnorozwojowe;

¾      rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych;

¾      zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka;

¾      rozwijanie aktywności w zabawie i umiejętności współpracy z rówieśnikami;

¾      wprowadzenie radosnego nastroju i dobrego samopoczucia;

¾      usprawnianie małej i dużej motoryki poprzez wykorzystanie różnorodnego sprzętu sportowego;

¾      niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu;

¾      doprowadzenie do jak największej sprawności fizycznej dziecka min.: zręczności, zwinności, szybkości, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Zabawy i ćwiczenia użytkowe obejmować będą zabawy i ćwiczenia doskonalące podstawowe formy ruchu: bieg, skok, podskok, czworakowanie, rzut, chwyt, celowanie, poczucie równowagi.

Cele szczegółowe zajęć:

Dziecko:

¾    rozumie konieczność codziennych ćwiczeń gimnastycznych;

¾    rozumie konieczność dbania o prawidłową postawę ciała;

¾    zna różne formy aktywnego wypoczynku;

¾    poznaje własne zdolności motoryczne;

¾    ustawia się: w kole, rzędzie, rozsypce, parami;

¾    właściwie reaguje na sygnał dźwiękowy i wzrokowy.

 

 

„MALI NAUKOWCY” prowadzący: mgr Aleksandra Nitka

 

Celem głównym zajęć dodatkowych „Mali Naukowcy” jest rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci ich naturalnej pasji odkrywania świata poprzez min. ciekawe eksperymenty fizyczne jak i chemiczne, które pokażą zjawiska z najbliższego otoczenia.  Podczas realizacji zajęć dzieci będą miały możliwość rozwinięcia swoich talentów, możliwości, zwiększając tym samym poczucie własnej wartości i pewności siebie.

 

Podczas zajęć „Mali Naukowcy” dziecko z własnej woli podejmuje działalność, aby zaspokoić potrzebę poznawania otoczenia. W trakcie zabawy badawczej dziecko odkrywa nieznane mu dotychczas właściwości przedmiotów i zjawisk.

 

Właściwości zabawy badawczej można też rozpatrywać uwzględniając ogólne cechy zabaw. A zatem zabawa badawcza jest działaniem swobodnym, spontanicznym, gdyż dziecko podejmuje ją z własnej woli, aby zaspokoić potrzeby poznawcze. Jest działaniem bezinteresownym, dla dziecka najważniejsze jest samo działanie, a korzyścią może być zaspokojenie potrzeby poznawczej. Czas w zabawie badawczej jest ściśle uwarunkowany zjawiskiem, które dziecko bada, a rodzaj badanego zjawiska określa teren zabawy. W zabawie uwidacznia się też cecha powtarzalności. Dziecko nie tylko powtarza, i zapamiętuje określone czynności, lecz także zdobyte doświadczenia wykorzystuje w innych sytuacjach.

Badaniu, obserwacji i odkrywaniu właściwości rzeczy i zjawisk towarzyszy napięcie, które dostarcza dziecku różnorodnych przeżyć: zadowolenia, satysfakcji, radości z tego, że coś poznało, odkryło, doszło do jakiegoś wniosku. Ten ładunek pozytywnych emocji, jakie niesie ze sobą zabawa badawcza, sprawia, że ma ona ogromny wpływ na rozwój i wychowanie dziecka.

 

Założenia programu podczas realizacji zajęć „Mali Naukowcy”

 1. Program powstał, aby rozwijać sferę poznawczą, intelektualną i emocjonalną.
 2. Program został opracowany dla grupy dzieci 3,4 i 5 letnich.
 3. Program rozwija samodzielność, myślenie praktyczne i kreatywne, spostrzegawczość, koncentrację uwagi, uczy wiedzy przyrodniczej, geograficznej, biologicznej itp. Ćwiczy umiejętność współpracy w grupie.
 4. Proponowane przez nauczycieli zabawy badawcze pozostają w zgodzie 
  z celami wychowania przedszkolnego i obejmują m.in.:

à Poznawanie świata barw

àZabawy z powietrzem

à Zabawy z magnesami

à Tajemnice wody

à Zabawy z cieniem

àZabawy z ruchem

à Zjawiska przyrodnicze

à Zabawy z piaskiem

àZjawiska przyrodnicze, fizyczne ,chemiczne i wiele innych obszarów tematycznych.    

Uczestnictwo z w zajęciach „Mali Naukowcy” umożliwia każdemu dziecku poszerzenie i pogłębienie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy

„MALI MUZYCY” prowadzący: mgr Ewa Panawa

Zajęcia realizowane dodatkowo „Mali Muzycy” to zajęcia rytmiczno – umuzykalniające podczas których dziecko poznaje szeroko rozumianą edukację muzyczną. Tego rodzaju zajęcia mają bardzo korzystny wpływ na rozwój intelektualny, emocjonalny, ruchowy i społeczny dziecka.

Zajęcia umuzykalniające „Mali Muzycy”:

   stymulują pełny i bardziej harmonijny rozwój mózgu;

   są wspaniałym treningiem pamięci i koncentracji;

   rozwijają zdolności językowe;

   uczą logicznego myślenia;

   wpływają na rozwój zdolności matematycznych;

   poprawiają samopoczucie (uspokajają i pomagają rozładować emocje);

   uczą pracy i współżycia w zespole.

Zajęcia „Mali Muzycy” kierowane są dla naszych wszystkich przedszkolaków. Ich celem jest nie tylko rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca ale także zaspokajanie potrzeby ruchu przez:

   rozwijanie słuchu muzycznego

   kształcenie poczucia rytmu

   poprawne śpiewanie piosenek

   poprawne i estetyczne poruszanie się

   wspólne muzykowanie

   rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej

oraz dają możliwość poznania najważniejszych zagadnień z zakresu edukacji muzycznej.
            Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw, które są realizowane podczas zajęć „Mali Muzycy” wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez:
kształtowanie społecznych postaw i zachowań takich jak m.in.

   nabywanie umiejętności kontaktowania się i współdziałania w grupie

   rozwijanie silnej woli

   budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków

   wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności

   kształtowanie umiejętności zauważania innych i poczucia odpowiedzialności


Formy zajęć muzycznych realizowane podczas zajęć „Mali Muzycy”

   śpiew

   zabawy ruchowe przy muzyce ( zabawy ilustracyjne i inscenizowane, zabawy rytmiczne, zabawy z zakresu techniki ruchu, opowieści ruchowe, zabawy taneczne

   ćwiczenia rytmiczne i wykorzystujące elementy dynamiki

   słuchanie i tworzenie muzyki

   gra na instrumentach muzycznych

Wszystkie opisane formy umuzykalnienia dzieci, które wykorzystywane są podczas zajęć „Mali Muzycy” odpowiednio je łącząc i podporządkowując tematowi kompleksowemu realizowanemu w danym miesiącu oraz wykorzystując spontaniczność dzieci, ich muzykalność i radość w tworzeniu muzyki bezpośrednio wpływamy na rozwój ich zdolności muzycznych i całej osobowości.

Wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe same w sobie uczą samozaparcia i dyscypliny poprzez możliwość systematycznego uczestnictwa niezależnie od pogody i humoru dziecka. Pozwala mu to zrozumieć, że jest częścią zespołu oraz docenić rolę, jaką w zespole pełni.

Copyright © 2013. Przedszkole Bemowo - Akacjowa Chatka 2013 Rights Reserved.