^Na górę
  
  
  

REGULAMIN
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO NR 327
„Akacjowa Chatka ”

I. ORGANIZACJA PRACY

 1. Przedszkole jest placówką oświatową, działającą na podstawie wpisu do ewidencji szkół niepublicznych. Realizującą zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze zawarte w Statucie Przedszkola.
 2. Przedszkole zatrudnia kadrę nauczycielską zgodnie z kwalifikacjami wynikającymi z Ustawy o Systemie Oświaty .
 3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN z dnia 17 lutego 2017 r. , opierając się na programach wychowania przedszkolnego „Trampolina dla najmłodszych” oraz „Trampolina, Hop, do góry” wydawnictwa PWN oraz uzupełniające programy autorskie.
 4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, odpowiednią do ich wieku, indywidualnych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka jak i możliwości lokalowych placówki z zachowaniem obowiązujących przepisów dla tego typu placówek
 5. Przedszkole prowadzi diagnozę pedagogiczną każdego dziecka w celu monitorowania jego indywidualnego rozwoju. Następnie wyniki diagnozy są omawiane, bądź wydawane w formie pisemnej dla każdego rodzica.
 6. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych.
 7. Przedszkole współpracuje z rodzicami w zakresie opieki, wychowania i kształcenia ich dzieci.
 8. Przedszkole zapewnia odpłatnie cztery posiłki dziennie, przygotowywane na miejscu – w przedszkolnej kuchni, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żywnośći i żywienia dzieci i młodzieży wplacówkach oświatowych.
 9. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia ( pod warunkiem utworzenia oddziału przedszkolnego dla tej grupy wiekowej w danym roku szkolnym).
 10. Przedszkole jest czynne przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godz. od.6.45 do 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wyznaczonych przez organ prowadzący lub dyrektora, które są uwzględnione w rocznym harmonogramie współpracy lub po odpowiednio wcześniejszym poinformowaniu rodziców o możliwości zamknięcia placówki w wybrane dni.
 11. Dzieci mogą przyprowadzać i odbierać z przedszkola rodzice, prawni opiekunowie lub upoważnione przez nich pełnoletnie osoby, po uprzednim poinformowaniu przedszkola i wypełnieniu oświadczenia o odbiorze dziecka z niezbędnymi danymi.
 12. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola mogą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków, po wypełnieniu odpowiedniej zgody przez rodzica. Koszty ubezpieczenie w całości pokrywa rodzic/opiekun prawny.
 13. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola przez rodziców lub dzieci.
 14. Pełną odpowiedzialność za odebranie dziecka z przedszkola ponoszą rodzice, prawni opiekunowie lub upoważnione osoby, nawet w przypadku , kiedy wraz z dzieckiem przebywają jeszcze na terenie przedszkola

II. PRAWA RODZICÓW

1.Rodzice mają prawo do :

 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat postępów, sukcesów lub niepowodzeń swojego dziecka
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn ewentualnych trudności wychowawczych, oraz doborze odpowiednich metod udzielania pomocy dziecku.
 • Znajomości zadań wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu
 • do wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola
 • uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców dzieci.

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice mają obowiązek :
 • zapoznać się i przestrzegać umów i procedur obowiązujących w przedszkolu
 • uczestniczyć w organizowanych w przedszkolu zebraniach, zajęciach oraz uroczystościach
 • regulować opłaty wynikające z podpisanej umowy, do 10-go dnia każdego miesiąca.
 • przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dziecko
 • po przebytej chorobie, dostarczać zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dziecka
 • informować o wszelkich problemach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka oraz innych dzieci przebywających w przedszkolu
 • informowania o przyczynach nieobecności dziecka dłuższej niż tydzień,
 • informowanie o chorobach zakaźnych dziecka,
 • interesowanie się edukacją swojego dziecka,
 • informować wychowawcę i dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w zakresie danych osobowych, w szczególności dotyczących zmiany adresu zamieszkania, oraz numeru telefonu
 • w przypadku przekroczenia ustalonej godziny odbioru dziecka , rodzic zobowiązany jest do dodatkowej opłaty za kolejną rozpoczętą godzinę w kwocie 50 zł.
 • poinformować przedszkole do godz. 9.00 o nieobecności lub spóźnieniu dziecka, w innym przypadku, rodzic zobowiązany jest do opłaty zamówionego posiłku zgodnie z cennikiem
 • przestrzegać ustalonych z nauczycielem zasad dotyczących prawidłowego funkcjonowania grupy oraz zasad współżycia społecznego
 • wyposażyć dziecko w wyprawkę, której zawartość dostępna jest na stronie internetowej przedszkola, jest do wglądu na tablicy ogłoszeń bądź można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej na prośbę rodzica.
 • W celu ujednolicenia kierunku wychowania dzieci, rodzice proszeni są o branie udziału w zebraniach ogólnych i grupowych organizowanych przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i nauczycielki.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

 1. Obowiązki wszystkich pracowników przedszkola szczegółowo określa Statut Przedszkola i Regulamin Pracy obowiązujący w przedszkolu.
 2. Wszystkich pracowników przedszkola obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.

Przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie sprzyjać będzie sprawnemu funkcjonowaniu i podnoszeniu jakości pracy przedszkola oraz pogłębi współpracę z rodzicami dzieci, których dobro jest naszą wspólną troską.

Regulamin wchodzi w życie uchwałą Rady Pedagogicznej z dniem 01.09.2017r

 

Aktualizacja regulaminu uchwałą Rady Pedagogicznej: 22.06.2018r.

Copyright © 2013. Przedszkole Bemowo - Akacjowa Chatka 2013 Rights Reserved.