^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

REGULAMIN
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO NR 327
„Akacjowa Chatka ”


I. ORGANIZACJA PRACY

1.    Przedszkole jest placówką oświatową, działającą na podstawie wpisu do ewidencji  szkół niepublicznych. Realizującą zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze zawarte w Statucie Przedszkola.
2.    Przedszkole zatrudnia kadrę nauczycielską zgodnie z kwalifikacjami wynikającymi z Ustawy o Systemie Oświaty .
3.    Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN z dnia 23 grudnia 2008r, opierając się na programach wychowania przedszkolnego „Trampolina” wydawnictwa PWN oraz uzupełniające programy autorskie.
4.    Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, odpowiednią do ich wieku, indywidualnych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka jak i możliwości lokalowych placówki z zachowaniem obowiązujących przepisów dla tego typu placówek
5.    Przedszkole prowadzi diagnozę pedagogiczną każdego dziecka w celu monitorowania jego indywidualnego rozwoju. Następnie wyniki diagnozy są omawiane, bądź wydawane w formie pisemnej dla każdego rodzica.
6.    Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych.
7.    Przedszkole współpracuje z rodzicami w zakresie opieki, wychowania i kształcenia ich dzieci.
8.    Przedszkole zapewnia odpłatnie cztery posiłki dziennie,  przygotowywane na miejscu – w przedszkolnej kuchni, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żywnośći i żywienia dzieci i młodzieży wplacówkach oświatowych.
9.    Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia ( pod warunkiem utworzenia oddziału przedszkolnego dla tej grupy wiekowej w danym roku szkolnym).
10.    Przedszkole jest czynne przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godz. od.6.45 do 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wyznaczonych przez organ prowadzący lub dyrektora, które są uwzględnione w rocznym harmonogramie współpracy.
11.    Dzieci mogą przyprowadzać i odbierać z przedszkola rodzice, prawni opiekunowie lub upoważnione przez nich pełnoletnie osoby, po uprzednim poinformowaniu przedszkola i wypełnieniu oświadczenia o odbiorze dziecka z niezbędnymi danymi.
12.    Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenie w całości pokrywa Przedszkole.
13.    Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola przez rodziców lub dzieci.
14.    Pełną odpowiedzialność za odebranie dziecka z przedszkola ponoszą rodzice, prawni opiekunowie lub upoważnione osoby, nawet w przypadku , kiedy wraz z dzieckiem przebywają jeszcze na terenie przedszkola

II. PRAWA RODZICÓW

1.Rodzice mają prawo do :
o    uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat postępów, sukcesów lub niepowodzeń swojego dziecka
o    uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn ewentualnych trudności wychowawczych, oraz doborze odpowiednich metod udzielania pomocy dziecku.
o     Znajomości zadań wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu
o    do wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola
o    uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców dzieci.

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW

1.    Rodzice mają obowiązek :
o    zapoznać się i przestrzegać umów i procedur obowiązujących w przedszkolu
o    uczestniczyć w organizowanych w przedszkolu zebraniach, zajęciach oraz uroczystościach
o    regulować opłaty wynikające z podpisanej umowy, do 10-go dnia każdego miesiąca.
o    przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dziecko
o    po przebytej chorobie, dostarczać zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dziecka
o    informować o wszelkich problemach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka oraz innych dzieci przebywających w przedszkolu
o    informowania o przyczynach nieobecności dziecka dłuższej niż tydzień,
o    informowanie o chorobach zakaźnych dziecka,
o    interesowanie się edukacją swojego dziecka,
o    informować wychowawcę i dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w zakresie danych osobowych, w szczególności dotyczących zmiany adresu zamieszkania, oraz numeru telefonu
o    odbierać dziecko nie później niż do godziny 18:00
o    w przypadku przekroczenia ustalonej godziny odbioru dziecka , rodzic zobowiązany jest do dodatkowej opłaty za kolejną rozpoczętą godzinę w kwocie 50 zł.
o    poinformować przedszkole do godz. 9.00 o nieobecności lub spóźnieniu dziecka, w innym przypadku, rodzic zobowiązany jest do opłaty zamówionego posiłku zgodnie  z cennikiem
o    przestrzegać ustalonych z nauczycielem zasad dotyczących prawidłowego funkcjonowania grupy oraz zasad współżycia społecznego
o    wyposażyć dziecko w wyprawkę, której zawartość dostępna jest na stronie internetowej przedszkola, jest do wglądu na tablicy ogłoszeń bądź można otrzymać  w formie papierowej lub elektronicznej na prośbę rodzica.

IV. OPŁATY
CENNIK OPŁAT NA ROK SZKOLNY 2017/2018

1.    Wpisowe w wysokości 300 zł ( jednorazowa, bezzwrotna wpłata gwarantująca miejsce dziecka w przedszkolu do czasu trwania umowy)
2.    Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka wynosi 450 zł. W przypadku rodzeństwa, opłata stała za drugie dziecko wynosi 400 zł. Płatne do każdego 10 dnia miesiąca.
3.    Opłata za wyżywienie – 13 zł za dzień. Opłata za wyżywienie naliczana jest z góry i odliczana w kolejnym miesiącu w zależności od ilości dni nieobecnych dziecka w przedszkolu.
4.    Zajęcia dodatkowe prowadzone przez innego usługodawcę – płatne w zależności od indywidualnego i określonego w umowie wyboru rodzica.                                               
Zajęcia realizowane dodatkowo, prowadzone przez innego usługodawcę :
- Język angielski – 35 zł ( zajęcia 3X w tygodniu po 30 minut)
- Zajęcia taneczne – 16 zł ( zajęcia 1X w tygodniu po 30 minut)
Zajęcia realizowane dodatkowo, prowadzone przez nauczycieli przedszkola:
- „Mali Plastycy” Warsztaty plastyczno – techniczne – 20 zł ( zajęcia 1X w tygodniu po 60 minut)
- „Mali Gimnastycy” - Gimnastyka ogólnorozwojowa – 20 zł ( zajęcia 1X w tygodniu po 60 minut)
- „Mali Odkrywcy” Zajęcia doświadczalne – 20 zł ( zajęcia 1X w tygodniu po 60 minut)
- „Mali Podróżnicy” – Warsztaty podróżnicze – 20 zł ( zajęcia 1X w tygodniu po 60 minut)

- „Mali Przyrodnicy” – zajęcia przyrodnicze – 20 zł ( zajęcia 1X w tygodniu po 60 minut)
- Zajęcia indywidualne z logopedą – 45 zł ( za 30 minut zajęć – liczba zajęć jest ustalana indywidualnie z rodzicem)
- Zajęcia z logopedą grupowe ( logorytmika) – 15 zł (zajęcia 1X w tygodniu po 30 minut)
5. Przedszkole może organizować imprezy, wycieczki, teatrzyki itp., za które będą pobierane dodatkowe opłaty.
6. W sytuacji zalegania z odpłatnością, Organ Prowadzący Przedszkole naliczy odsetki ustawowe zgodnie z art.481 i 482 Kodeksu Cywilnego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim zgłoszeniu do dyrektora placówki, termin płatności może ulec zmianie.
7. Opłata za czesne w przedszkolu jest stała w każdym miesiącu
8. Rodzice ponoszą również koszty innych opłat ustalonych na zebraniu, związanych z pobytem dziecka w Przedszkolu.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2017r

Aktualizacja regulaminu: 1.12.2017r.

Copyright © 2013. Przedszkole Bemowo - Akacjowa Chatka 2013 Rights Reserved.