^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Statut placówki

 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA                                                       „AKACJOWA CHATKA” W WARSZAWIE

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Nazwa Przedszkola brzmi: Niepubliczne Przedszkola „Akacjowa Chatka ”                                                                                                                ul. Sternicza 97 01-350 Warszawa 

2. Właściciel Przedszkola: Akacjowa Chatka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, 

Reprezentowana przez Piotr Marchel 

3. Podstawa prawna działania Przedszkola: Przedszkole działa w ramach statutu i obowiązujących przepisów

4.  Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 1. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 
 2. 2. Celem Przedszkola jest: 
  1. 2.1 Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek,
  2. 2.2 rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
  3. 2.3 troska o dzieci, ich rozwój fizyczny ora z sprawność ruchową, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach i grach ogólnorozwojowych 
  4. 2.4 kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej,
  5. 2.5 zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji przedszkolnej.
  6. 2.6 wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym;
  7. 2.7 zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; 
  8. 2.8 tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”; 
  9. 2.9 pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania rodziców bądź opiekunów prawnych poprzez:
 1. a) pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej; 
 2. b) informowanie na bieżąco o postępach dziecka uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu;

2.10. Umożliwienie dzieciom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez organizowanie na życzenie rodziców, dla dzieci; lekcji religii w wymiarze do 1 zajęć przedszkolnych w tygodniu, właściwych dla danego poziomu nauczania. 

2.11. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w czasie zajęć w przedszkolu, ogrodzie przedszkolnym, a także w czasie zajęć organizowanych poza przedszkolem. 

2.12. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział dzieci opiece wykwalifikowanych nauczycieli. 

2.13.  W wyjątkowych przypadkach (czasowa nieobecność nauczyciela) może go zastąpić pomoc bądź asystent nauczyciela. 

2.14.  W czasie zajęć organizowanych w ogrodzie, w sprawowaniu opieki nad dziećmi nauczycielowi pomaga pomoc. Sprzęt terenowy dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. 

2.15. Podczas wycieczek i spacerów, w sprawowaniu opieki nad dziećmi, nauczycielom pomaga pomoc w tym celu, aby na dziesięcioro dzieci sprawowała opiekę jedna osoba dorosła. 

2.16. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 

2.17. Dzieci mogą być również przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych). 

2.18. Rodzice są zobowiązani do dostarczenia nauczycielom oświadczeń o osobach, które są upoważnione do odbioru dzieci z wyszczególnieniem nazwisk i imion tych osób. W sytuacji, gdy na oświadczeniu nie figuruje osoba chcąca odebrać dziecko, przedszkolak nie może być jej oddany.           Nie stosuje się telefonicznych informacji na temat osób, tóre miałyby odebrać dzieci. 

      2.19. Rodzic lub inna osoba dorosła przyprowadzająca dziecko musi wprowadzić je do budynku przedszkolnego, do szatni, rozebrać je i przekazać pracownikowi przedszkola lub upewnić się, że dziecko weszło do sali i jest pod opieką nauczyciela. Dopiero wtedy rodzic lub opiekun może opuścić budynek przedszkola. 

2.20. Z chwilą przekazania rodzicom (opiekunom prawnym) lub upoważnionej przez nich osobie dziecka stają się oni odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo. 

2.21. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola musi być pełnoletnia, nie może być pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. 

2.22. Dzieci mogą być również odbierane przez inne niż Rodzic/Opiekun Prawny, osoby pełnoletnie, które mogą przejąć odpowiedzialność prawną i zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo po wcześniejszym upoważnieniu ich na piśmie przez rodziców lub opiekunów. 

2.23.   Rodzice( opiekunowie prawni) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy przedszkola (6.45-18:00). 

2.24.  Dopuszczalne jest (sporadycznie), po uprzednim uzyskaniu zgody   organu prowadzącego, ustalenie innej godziny odbioru dziecka z przedszkola. 

2.25.  życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

3. Zadania przedszkola:

     3.1 Realizowanie przez wykwalifikowanych nauczycieli funkcji dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, stosownie do indywidualnych potrzeb i możliwości  rozwojowych dzieci w ramach czterech obszarów edukacyjnych:

3.1.1. Poznanie i rozumienie siebie i świata.

3.1.2. Nabywanie umiejętności poprzez działanie. 

3.1.3. Odnajdywanie własnego miejsca w grupie rówieśniczej.

3.1.4. Budowanie systemu wartości.

    3.2. Zakres zadań nauczyciela obejmujący obszary edukacyjne jest realizowany zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, określoną w odrębnych przepisach. 

ROZDZIAL III

ORGANY PRZEDSZKOLA

Organami przedszkola są: 

 1. 1. Właściciel przedszkola. 
 2. 1.1.   dysponuje środkami finansowymi oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 3. 1.2.   organizuje obsługę administracyjną i gospodarczą przedszkola, 
 4. 1.3.   jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:

1.3.1 zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

1.3.2. przyznawania nagród i kar porządkowych pracownikom przedszkola.

1.4.   ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych mu   wychowanków.

1.5.  zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki.

 1. 2. Stanowisko Dyrektora Przedszkola powierza właściciel zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 
 2. 3. Dyrektor przedszkola: 
 3. 3.1. kieruje działalnością pedagogiczną przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz, 
 4. 3.2. sprawuje nadzór pedagogiczny, 
 5. 3.3. sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
 6. 3.4. współpracuje z właścicielem, radą pedagogiczną i radą rodziców, 
 7. 3.5. przedstawia organom przedszkola, dwa razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje z działalności przedszkola.
 1. 4. Rada Pedagogiczna:
 2. 4.1.   W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem. Rada pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniujące.
 3. 4.2.   Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. 4.2.1. Zatwierdzanie planów pracy
  2. 4.2.2. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
 4. 4.3. Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:
  1. 4.3.1. Opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przydziału dodatkowych prac i zajęć dodatkowych.
  2. 5. Rada Rodziców:
 5. 5.1. W przedszkolu może działać rada rodziców, która stanowi społeczną reprezentację rodziców dzieci przyjętych do przedszkola. 
 6. 5.2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci przyjętych do przedszkola. 
 7. 5.3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. 
 8. 5.4. Rada rodziców współdziała z właścicielem dyrektorem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 
 9. 5.5. Rada rodziców uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach przedszkola mających na celu podnoszenie jakości pracy placówki i zaspokajaniu potrzeb dzieci. 

ROZDZIAL IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. 1. Organem prowadzącym przedszkole są właściciel i dyrektor przedszkola.
 2. 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.
 3. 3. Przedszkole jest czterooddziałowe: 
 4. 3.1 Oddział 2.5 latki, 3 - latki, 4- latki, 5- latki 
 1. 4. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki określa, w danym roku szkolnym określa dyrektor przedszkola
 1. 5. Przedszkole jest czynne 11 godzin, 15 min dziennie, od 6:45 do 18:00, pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku). 
 2. 6. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok przedszkolny, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz kilkudniowej przerwy na przygotowanie przedszkola na kolejny rok szkolny w miesiącu lipcu oraz pojedynczych dni w roku szkolnym wyznaczonym przez organ prowadzący.
 3. 7. Przerwy pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych.
 4. 8. W okresie ferii szkolnych i wakacji, z powodu zmniejszonej liczby dzieci, przedszkole może ograniczyć liczbę oddziałów.
 5. 9. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i możliwości placówki.
 6. 10. Dzieci przyjęte do przedszkola korzystają z czterech posiłków (śniadanie, obiad: zupa, obiad: drugie danie, podwieczorek). 
 7. 11. Koszty wyżywienia i opłaty za inne świadczenia ustala właściciel. 
 8. 12. Stawka żywieniowa i opłata stała może ulec zmianie w ciągu roku przedszkolnego w zależności od zmian cen artykułów spożywczych i kosztów utrzymania przedszkola, jednak nie częściej niż jeden raz w roku i nie więcej niż 10%. 
 9. 13. Rodzice / opiekunowie prawni dokonują wpłat za przedszkole comiesięcznie, do 10. dnia każdego miesiąca. 
 10. 14. Wpłaty przyjmowane są gotówką za potwierdzeniem dokumentu KP lub na konto przedszkola 
 11. 15. Budynek przedszkola jest dostosowany na pobyt 100 dzieci. 
 12. 16. Przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych. 
 13. 17. Praca dydaktyczno-wychowawczo i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. 
 14. 18. W przedszkolu dzieci korzystają z możliwości uczestnictwa w zajęciach dodatkowych: podstaw języka angielskiego, zajęć tanecznych, ogólnorozwojowych - elementów gimnastyki korekcyjnej, elementy rytmiki; zajęć plastycznych; grupowych zajęć logopedycznych, aikido, zajęć kulinarnych, zajęć umuzykalniających oraz innych, które są dostępne w przedszkole, na które rodzic wyrazi chęć zapisu dziecka.
 15. 19. czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci i wynosi: dla 2.5 - latków: 20 minut, dla 3 latków,  4 – latków, 5 latków: 30 minut. 
 16. 20. Rodzaje zajęć dodatkowych , dokładne terminy oraz czas ich trwania podawane są rodzicom do wiadomości poprzez: wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, drogą e-mailową, oraz bezpośrednio przez wychowawcę.
 17. 21. sposób dokumentowania zajęć dodatkowych określają odrębne przepisy. 
 18. 22. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.
 19. 23. W przedszkolu nie podaje się żadnych leków.
 20. 24. W przypadku zachorowania dziecka w przedszkolu, powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i zapewnienia mu opieki medycznej.
 21. 25. W innych uzasadnionych przypadkach ( losowych, zagrożenia życia dziecka) przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej i do czasu pojawienia się rodziców pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.
 22. 26. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dziecka w ogrodzie przedszkolnym, zgodnie z warunkami realizacji podstawy programowej.
  1. I. Rekrutacja do przedszkola:
  1. 1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego. 
  2. 2. Kryterium przyjęć na nowy rok szkolny stanowi kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dzieci już uczęszczających do przedszkola i ich rodzeństwa.
  3. 3. Kartę zgłoszenia do przedszkola pobiera rodzic / opiekun prawny od właściciela przedszkola lub dyrektora w każdym czasie, w godzinach pracy przedszkola. 
  4. 4. Wszystkie informacje zawarte w karcie podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 
  5. 5. W miarę wolnych miejsc do przedszkola przyjmowane są wszystkie zgłoszone dzieci 
  6. 6. Do przedszkola nie mogą być przyjęte dzieci z poważnymi wadami fizycznymi i umysłowymi wymagającymi specjalistycznej i indywidualnej opieki oraz odrębnego trybu życia, które utrudniałyby opiekę i zagrażały bezpieczeństwu innych dzieci. 
  7. 7. Informacje o wolnych miejscach w przedszkolu można uzyskać od właściciela lub dyrektora przedszkola osobiście lub telefonicznie. 
  1. II. Organizację pracy przedszkola określa:
  1. 1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola  i właściciela z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (opiekunów), 
  2. 2. Szczegółowy rozkład dnia opracowany przez nauczycieli, którym powierzono opiekę nad oddziałem, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 
  3. 3. Ramowy rozkład dnia przedszkolaka jest informacją ogólnie dostępną, wywieszoną w szatni przedszkola. 
  4. 4. Szczegółowy rozkład dnia dla poszczególnych oddziałów jest przedstawiany rodzicom na zebraniach grupowych. 
  1. III. Zasady współdziałania organów przedszkola
 1. 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci: 
 2. 1.2. nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania  i rozwoju, 
 3. 1.3. nauczyciele i rodzice ustalają dni i godziny spotkań. Informacje na ten temat są wywieszane na tablicy ogłoszeń w szatni, drzwiach sal oraz wysyłana są drogą e-mailową na podane adresy e-mail przez Rodziców/Opiekunów prawnych.
 4. 1.4. zebrania ze wszystkimi rodzicami są organizowane w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż jeden raz w roku przedszkolnym, 
 5. 1.5. rodzice mają prawo znać zadania realizowane w ciągu roku przedszkolnego, tematy kompleksowe w planach miesięcznych, codzienne jadłospisy.
 6. 1.6. Roczne zadania są przekazywane rodzicom na zebraniu ogólnym, w miesiącu sierpniu lub wrześniu. 
 7. 1.7. Tematy kompleksowe są wywieszane rodzicom na tablicach informacyjnych bądź drogą e-mailową.
 8. 1.8. Codzienne jadłospisy są wywieszane w szatni przedszkola. 
 9. 1.9. Rodzice mają obowiązek zapoznawania się z informacjami wywieszanymi na tablicach informacyjnych w celu aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola, a w dalszej konsekwencji, w celu podnoszenia jakości pracy placówki, w której przebywają ich dzieci. 
  1. IV. Współpraca z rodzicami
 1. 1. Rodzice mają prawo do:
 2. 1.1.   znajomości zadań wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 3. 1.2.   uzyskiwania informacji o sukcesach i kłopotach ich dzieci,
 4. 1.3.   uzgadniania z nauczycielem kierunku i zakresu zadań indywidualnych realizowanych w przedszkolu i w domu,
 5. 1.4.   uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,
 6. 1.5. wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki,
 7. 1.6. uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców dzieci.
 1. 2. Do podstawowych obowiązków rodzica należy:
 2. 2.1. Przestrzegania postanowień niniejszego statutu,
 3. 2.2. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka dłużej niż tydzień,
 4. 2.3. Informowanie o chorobach zakaźnych dziecka,
 5. 2.4. Interesowanie się edukacją swojego dziecka,
 1. 3. Przedszkole proponuje rodzicom następujące formy współpracy: 
 2. 3.1. konsultacje w miarę bieżących potrzeb. 
 3. 3.2. zebrania grupowe. 
 4. 3.3. pomoc w organizowaniu wycieczek, sprawowaniu opieki nad dziećmi. 
 5. 3.4. pomoc w organizowaniu imprez przedszkolnych, oraz udział w nich. 
 6. 3.5. wspólne spotkania indywidualne dotyczące zagadnień interesujących rodziców, rozwiązania problemów wychowawczych. 
 7. 3.6. wspólne dekorowanie sal na uroczystości przedszkolne, wspólne ustalanie zawartości paczek. 
 8. 3.7. uczestnictwo rodziców w uroczystościach przedszkolnych. 
 9. 3.8. stosowanie różnorodnych narzędzi badawczych w celu zdobywania informacji zwrotnych o jakości pracy przedszkola,
 10. 3.9. prowadzenie strony internetowej oraz aktywne wpisy na portalu społecznościowym.
  1. V. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola
  1. 1. Rodzice maja prawo zgłosić niezadowolenie z pracy pracowników przedszkola właścicielowi lub dyrektorowi osobiście lub telefonicznie. 
  2. 2. Właściciel łub dyrektor przedszkola po zapoznaniu się z informacjami i po analizie danych, podejmuje obiektywne decyzje zmierzające do szybkiej poprawy sytuacji. 
  3. 3. Właściciel lub dyrektor przedszkola przyjmują interesantów codziennie. 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

 1. 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola. 
 2. 2. Zasady zatrudniania, zwalniania, wynagradzania nauczycieli oraz pracowników obsługi określają odrębne przepisy. 
 3. 3. Prawa i obowiązki pracownicze regulują odrębne przepisy Kodeksu Pracy oraz wewnętrzne procedury, w tym odpowiedzialność za dzieci.
 4. 4. Każdy pracownik zna i respektuje prawa dziecka.
  1. I. Pracownicy przedszkola 
 1. 1. Pracownicy przedszkola mają obowiązek: 
 2. 1.1 wykonywać pracę sumiennie i starannie, 
 3. 1.2 dbać o dobro zakładu pracy i chronić jego mienie,
 4. 1.3 zachowywać tajemnice informacji, których ujawnienie mogłoby narazić właściciela na szkodę, 
 5. 1.4 przestrzegać w pracy zasad współżycia społecznego.
 6. 2. Pracownicy obsługowi przedszkola nie maja prawa udzielać rodzicom (opiekunom) informacji o dziecku. Ten obowiązek mają wyłącznie nauczyciele, lub właściciel. 
 7. 3. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków, który jest integralną częścią umowy o pracę.
 8. 4. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do wykonywania innych czynności, poleconych przez organ prowadzący przedszkole, wynikających z organizacji pracy. 
 9. 5. Pracownicy przedszkola odpowiadają przed prowadzącym przedszkole za naruszenie dyscypliny i porządku pracy. 
  1. II. Zadania nauczycieli
  1. 1. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków oraz za jakość swojej pracy.
  1. 2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inwencji. 
  1. 3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie i rozumienie siebie i świata, nabywanie umiejętności poprze działanie, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej oraz budowanie systemu wartości. 
  1. 4. Nauczyciel jest doradcą dla rodziców( opiekunów): 
 1. 4.1. pomaga im w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka podjęciu interwencji specjalistycznej, 
 2. 4.2. informuje na bieżąco o postępach dziecka, 
 3. 4.3. uzgadnia kierunki i zakres zadań realizowany w przedszkolu. 
 4. 5. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy zgodnie z odrębnymi    przepisami. 
 5. 6. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz zdrowotną. 
 6. 7. Nauczyciel planuje i prowadzi prace wychowawczą i dydaktyczną.
 7. 8. Nauczyciel zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości. 
 8. 9. Nauczyciel ma obowiązek rzetelnie realizować zadania wyznaczone w planie rozwojowym przedszkola oraz w rocznych planach opiekuńczo-wychowawczo dydaktycznych przedszkola. 
 9. 10. Nauczyciel ma obowiązek stale podnosić swoje umiejętności pedagogiczne. 
  1. III. Zadania pomocy nauczyciela:
  1. 1. Pomoc nauczycielowi podczas prowadzenia zajęć
  2. 2. Pomoc przy myciu, rozbieraniu i ubieraniu dzieci,
  3. 3. Wychodzenie z nauczycielką do ogrodu przedszkolnego oraz na spacery poza teren przedszkolny
  4. 4. Przyjmowanie i wydawanie dzieci rodzicom,
  5. 5. Dbałość o garderobę dzieci,
  6. 6. Pomoc przy sprzątaniu sal i innych pomieszczeń,
  7. 7. Pomoc przy rozdawaniu posiłków,
  8. 8. Dbałość o zabawki i sprzęt przedszkolny, udział w imprezach  i uroczystościach przedszkolnych.
  1. IV. Zadania Kucharki :
  1. 1. Przygotowywanie posiłków, zgodnie z wymaganiami,
  2. 2. Dbałość o naczynia, sprzęt i pomieszczenia kuchenne,
  3. 3. Mycie i dezynfekcja naczyń,
  4. 4. Utrzymywanie pomieszczeń kuchennych i magazynów w czystości,
  5. 5. Wydawanie posiłków.

ROZDZIAŁ V

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 1. 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od ukończenia 2.5 roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 
 2. 2. Dziecko w przedszkolu ma prawo do: 
 3. 2.1. akceptacji takim jakie jest, 
 4. 2.2. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, 
 5. 2.3. indywidualnego procesu i tempa rozwoju, 
 6. 2.4. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, 
 7. 2.5. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, 
 8. 2.6. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, 
 9. 2.7. posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić, 
 10. 2.8. doświadczania konsekwencji swojego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa), 
 11. 2.9. badania i eksperymentowania, 
 12. 2.10. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia, 
 13. 2.11. snu i wypoczynku, 
 14. 2.12. regulowania własnych potrzeb w zakresie picia i jedzenia, 
 15. 2.13. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, 
 16. 2.14. ochrony i poszanowania godności osobistej, 
 17. 2.15. podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 
 18. 3. Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:
 19. 3.1. zaradności wobec sytuacji problemowych, 
 20. 3.2. działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
 21. 3.3. poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
 22. 3.4. tolerancji, otwartości wobec innych,
 23. 3.5. przestrzegania zasad bezpieczeństwa pobytu w przedszkolu zarówno własnego jak i innych.
 24. 4. Wychowankowie mają obowiązek dbania o wspólne dobro, ład  i porządek w przedszkolu.
 25. 5. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 26. 6. Ubezpieczenie obejmuje czas pobytu dziecka w przedszkolu. 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 2. 2. Decyzja o likwidacji, zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby oddziałów należy do właściciela przedszkola. 
 3. 3. Organ prowadzący przedszkole może skreślić z listy dziecko uczęszczające do przedszkola w następujących przypadkach:
 4. 3.1. braku wniesienia opłaty za przedszkole za dwa miesiące,
 5. 3.2. jeżeli zachowanie dziecka będzie uniemożliwiać pracę nauczycielom lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci,
 6. 3.3. w przypadku wystąpienia braku współpracy pomiędzy nauczycielami a rodzicami w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania,
 7. 3.4. przypadku naruszenia zasad harmonijnej współpracy ,
 1. 4. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi. 
 2. 5. Statut obowiązuje z dniem wpisu do działalności placówek niepublicznych.
 3. 6. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
 4. 6.1. Wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola
 5. 6.2. Zapoznanie rodziców dzieci nowo przyjętych z treścią statutu na pierwszym zebraniu. 
 6. 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie  Przepisy Kodeksu Pracy i Cywilnego.
 7. 8. Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do prowadzących placówkę. 
Copyright © 2013. Przedszkole Bemowo - Akacjowa Chatka 2013 Rights Reserved.