Przedszkole Warszawa
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
przedszkole przedszkole Przedszkole

Akacjowa Chatka

Niepubliczne Przedszkole Warszawa

REGULAMIN REKRUTACJI

Przedszkola Niepublicznego nr 327

„Akacjowa Chatka ”

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.
 2. Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną i wynosi 60 miejsc.
 3. Rekrutacja trwa cały rok szkolny pod warunkiem wolnych miejsc w poszczególnych grupach.
 4. Informacja o wolnym miejscu udzielana jest na bieżąco zainteresowanemu zapisem rodzicowi – osobiście, telefonicznie lub mailowo.
 5. Zapisy dzieci do przedszkola prowadzi dyrektor placówki.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są złożyć w formie elektronicznej Formularz zgłoszeniowy do przedszkola lub Deklarację o kontunuowaniu nauki w przedszkolu,
 7. Dokonanie płatności:
 • W przypadku nowych dzieci: opłatę rekrutacyjną najpóźniej do 7 dni od momentu otrzymania informacji o wolnym miejscu i możliwości zapisu dziecka. „Opłata rekrutacyjna” wynosi: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), a w przypadku rodzeństwa po 250 złotych ( słownie: dwieście pięćdziesiąt) na każde dziecko.
 • W przypadku kontynuacji edukacji w placówce: opłatę rezerwacyjną– w wysokości 300 zł ( słownie: trzysta złotych) do 30 maja każdego roku.
 1. Rezygnacja z przedszkola po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej może odbywać́ się poprzez:
 • złożenie pisemnej rezygnacji w siedzibie placówki od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przedszkola,
 • złożenie pisemnej rezygnacji i przesłanie jej listem poleconym,
 • złożenie pisemnej rezygnacji i wysłaniu jej na adres e-mail: dyrekcja.akacjowachatka@gmail.com
 1. Opłata rekrutacyjna w przypadku rezygnacji z przedszkola nie podlega zwrotowi. Opłata ta zawiera czynności związane z procesem zapisu dziecka do przedszkola tj. m.in.: spotkanie indywidualne z rodzicem w godzinach dogodnych dla rodzica, przedstawienie oferty, zwiedzenie przedszkola, udzielanie informacji szczegółowych dotyczących organizacji pracy placówki przygotowanie dokumentacji związanej z rekrutacją, co stanowi koszt przeprowadzenia rekrutacji.
 2. Opłata rezerwacyjna zostaje zwrócona we wrześniu poprzez pomniejszenie wysokości czesnego o całą opłatę rekrutacyjną.
 3. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż̇ liczba miejsc, dzieci będą przyjmowane zgodnie z kolejnością składania formularzy.
 4. W pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci kontynuujące naukę w przedszkolu oraz absolwenci Niepublicznego Przedszkola nr 327 „Akacjowa Chatka” do dnia zakończenia rekrutacji, czyli 30 marca każdego roku. Po tym terminie będzie uwzględniana jedynie kolejność dostarczanych zgłoszeń.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia Dziecka do przedszkola i dokonanej opłaty rezerwacyjnej przez rodzica cała kwota będzie zwrócona na konto nadawcy.
 6. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice są powiadamiani w formie pisemnej poprzez wiadomość email bądź telefonicznej.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.07.2020r.

 

Regulamin / Zarządzenia
Przedszkola Niepublicznego nr 327
„Akacjowa Chatka ”

I. ORGANIZACJA PRACY

 1. Przedszkole jest placówką oświatową, działającą na podstawie wpisu do ewidencji  szkół niepublicznych. Realizującą zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze zawarte w Statucie Przedszkola.
 2. Przedszkole zatrudnia kadrę nauczycielską zgodnie z kwalifikacjami wynikającymi z Ustawy o Systemie Oświaty .
 3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN z dnia 17 lutego 2017 r. , opierając się na programach wychowania przedszkolnego „Trampolina dla najmłodszych” oraz „Trampolina, Hop do góry” wydawnictwa PWN oraz uzupełniające programy autorskie.
 4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, odpowiednią do ich wieku, indywidualnych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka jak i możliwości lokalowych placówki z zachowaniem obowiązujących przepisów dla tego typu placówek
 5. Przedszkole prowadzi diagnozę pedagogiczną każdego dziecka w celu monitorowania jego indywidualnego rozwoju. Następnie wyniki diagnozy są omawiane, bądź wydawane w formie pisemnej dla każdego rodzica.
 6. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych.
 7. Przedszkole współpracuje z rodzicami w zakresie opieki, wychowania i kształcenia ich dzieci.
 8. Przedszkole zapewnia odpłatnie cztery posiłki dziennie,  przygotowywane na miejscu – w przedszkolnej kuchni, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żywnośći i żywienia dzieci i młodzieży wplacówkach oświatowych.
 9. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia (pod warunkiem utworzenia oddziału przedszkolnego dla tej grupy wiekowej w danym roku szkolnym).
 10. Przedszkole jest czynne przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godz. od.6.30 do 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wyznaczonych przez organ prowadzący lub dyrektora, które są uwzględnione w rocznym harmonogramie współpracy.
 11. Dzieci mogą przyprowadzać i odbieraćz przedszkola rodzice, prawni opiekunowie lub upoważnione przez nich pełnoletnie osoby, po uprzednim poinformowaniu przedszkola i wypełnieniu oświadczenia o odbiorze dziecka z niezbędnymi danymi.
 12. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola mogą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków, po wypełnieniu odpowiedniej zgody. Koszty ubezpieczenie w całości pokrywa rodzic/ opiekun prawny.
 13. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola przez rodziców lub dzieci.
 14. Pełną odpowiedzialność za odebranie dziecka z przedszkola ponoszą rodzice, prawni opiekunowie lub upoważnione osoby, nawet w przypadku, kiedy wraz z dzieckiem przebywają jeszcze na terenie przedszkola

II. PRAWA RODZICÓW

1.Rodzice mają prawo do :

 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat postępów, sukcesów lub niepowodzeń swojego dziecka
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn ewentualnych trudności wychowawczych, oraz doborze odpowiednich metod udzielania pomocy dziecku.
 • Znajomości zadań wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu
 • do wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola
 • uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców dzieci.

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice mają obowiązek :
 • zapoznać się i przestrzegać umów i procedur obowiązujących w przedszkolu
 • podpisać umowę o świadczenie usług opiekuńczo wychowawczych w celu rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola,
 • uczestniczyć w organizowanych w przedszkolu zebraniach, zajęciach oraz uroczystościach
 • regulować opłaty wynikające z podpisanej umowy, do 10-go dnia każdego miesiąca.
 • przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dziecko
 • po przebytej chorobie, dostarczać zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dziecka
 • informować o wszelkich problemach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka oraz innych dzieci przebywających w przedszkolu
 • informowania o przyczynach nieobecności dziecka dłuższej niż tydzień,
 • informowanie o chorobach zakaźnych dziecka,
 • interesowanie się edukacją swojego dziecka,
 • informować wychowawcę i dyrektoraprzedszkola o wszelkich zmianach w zakresie danych osobowych, w szczególności dotyczących zmiany adresu zamieszkania, oraz numeru telefonu
 • odbierać dziecko nie później niż do godziny 18:00
 • w przypadku przekroczenia ustalonej godziny odbioru dziecka, rodzic zobowiązany jest do dodatkowej opłaty za kolejną rozpoczętą godzinę w kwocie 50 zł.Licząc od godz.: 18:01
 • poinformować przedszkole do godz. 8:45 o nieobecności lub spóźnieniu dziecka, w innym przypadku, rodzic zobowiązany jest do opłaty zamówionego posiłku zgodnie z cennikiem
 • przestrzegać ustalonych z nauczycielem zasad dotyczących prawidłowego funkcjonowania grupy oraz zasad współżycia społecznego
 • wyposażyć dziecko w wyprawkę, której zawartość dostępna jest na stronie internetowej przedszkola, jest do wglądu na tablicy ogłoszeń bądź można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej na prośbę rodzica.

IV. OPŁATY

 • Opłaty na rok szkolny reguluje aktualny cennik opłat przedszkola, zamieszczony na stronie internetowej przedszkola, tablicy ogłoszeń w korytarzu głównym oraz stanowiący integralną część umowy o świadczenie usług opiekuńczo wychowawczych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2017r
Aktualizacja regulaminu: 1.12.2017r.
II Aktualizacja Regulaminu: 20.07.2020r.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 1/12/2020

z dnia 8.12.2020 r.

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU UCZĘSZCZANIA DO

PRZEDSZKOLA NR 327 „AKACJOWA CHATKA” w WARSZAWIE

DZIECKA Z ALERGIĄ POKARMOWĄ

 

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 – poz. 649)
- Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zmianami),

- Statut Przedszkola 327 „Akacjowa Chatka” w Warszawie przy ul. Sterniczej 97

 

I. Cel procedury
Określenie szczegółowych obowiązków rodziców, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych podczas sprawowania w przedszkolu opieki nad dzieckiem z alergią pokarmową.

 

II. Zakres procedury
Procedura dotyczy sprawowania opieki nad dzieckiem alergicznym w przedszkolu, a w szczególności: rygorystycznego przestrzegania diet, ograniczenia alergenów związanych z alergią pokarmową.

 

III. Zasady postępowania w sytuacji, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko z alergią pokarmową

1) Na etapie rekrutacji dziecka do przedszkola rodzice są zobowiązani do poinformowania dyrektora przedszkola o stanie zdrowia dziecka. Informacja ta powinna być poparta odpowiednią dokumentacją tj. zaświadczeniem od lekarza specjalisty, w treści którego powinny znaleźć się wskazania lub przeciwwskazania dotyczące alergii dziecka.

2) O obecności dziecka z alergią w grupie przedszkolnej powinien zostać poinformowany cały personel pedagogiczny oraz administracyjno-obsługowy (w szczególności kucharka).

3) W salach, w których na co dzień przebywają dzieci z alergiami, powinien znajdować się
w określonym miejscu wykaz indywidualnych diet pokarmowych poszczególnych dzieci z nazwiskami tych dzieci (kto, na co jest uczulony) oraz zasady postępowania – skonsultowane i podpisane przez rodzica danego dziecka.

4) Ustalenie diety dla dzieci z alergiami pokarmowymi powinno odbywać się w ścisłym porozumieniu i współpracy z rodzicami dziecka (dodatkowo, jeśli istnieje taka możliwość z lekarzem prowadzącym i dietetykiem).

5) Należy przestrzegać rygorystycznych zasad dotyczących indywidualnych diet pokarmowych dzieci z alergiami uczęszczających do przedszkola w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka.

6) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka z alergią podczas pobytu
w przedszkolu, dyrektor lub nauczyciel powinien niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji rodziców /opiekunów prawnych. Jeśli nie może się z nimi skontaktować, wzywa Pogotowie Ratunkowe.

7) Pracownicy przedszkola powinni zostać przeszkoleni w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka (pierwsza pomoc przedmedyczna, wstrząs anafilaktyczny,
inne reakcje alergiczne, podawanie adrenaliny w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka).

8) Do obowiązków dyrektora należy sprawowanie nadzoru nad wszystkimi pracownikami przedszkola w realizacji zadań dotyczących opieki nad dzieckiem alergicznym.

 

IV. Działania przedszkola w sytuacji, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko z alergią pokarmową

1) Pracownicy pedagogiczni i personel obsługowy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z dietą każdego dziecka.

2) Należy prowadzić dokładny opis diety każdego dziecka z alergią – wykaz indywidualnych diet powinien być dostępny w określonym miejscu dla każdego pracownika opiekującego się dzieckiem.

3) Nauczyciel zobowiązany jest rejestrować na bieżąco wszelkie zmiany w diecie dzieci z alergiami na podstawie pisemnych zgłoszeń rodziców i przekazywać je dietetykowi.

4) Wszyscy pracownicy zobowiązani są do ścisłej współpracy z rodzicami.

5) Pracownicy przedszkola zobowiązani są do wzajemnej współpracy – nauczyciele – kuchnia – personel obsługowy:

- ogólny jadłospis przygotowuje dietetyk lub osoba wyznaczona w placówce, w porozumieniu z kucharką,

- nauczyciel lub personel obsługowy codziennie dostarcza informacje do kuchni o obecności
w przedszkolu dziecka z alergią,

- na podstawie dostarczonych informacji z poszczególnych grup pracownicy kuchni
w porozumieniu z dietetykiem i/lub rodzicami/opiekunami prawnymi, i przygotowują posiłki dla dzieci, uwzględniając indywidualne diety,

- przygotowane posiłki (śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek) dostarczane są
do poszczególnych grup, gdzie zanim zostaną rozdane dzieciom, są ponownie sprawdzane
przez nauczycielki i personel obsługowy pracujący w danej grupie,

- w sytuacji najmniejszych wątpliwości przygotowany posiłek jest konsultowany
z pracownikami kuchni i dietetykiem,

- posiłki dla dzieci z dietami eliminacyjnymi, szczególnie skomplikowanymi, są dodatkowo
podpisywane imieniem danego dziecka,

- nad przygotowaniem posiłków dla dzieci czuwa kucharka.

6) Wszyscy pracownicy są zobowiązani do szczególnej ostrożności i czujności w opiece nad dziećmi z alergiami.

7) W sytuacji wystąpienia nagłych i silnych reakcji alergicznych u dziecka, nauczyciel lub dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje rodziców dziecka o zaistniałej sytuacji. Jeśli istnieje zagrożeniami zdrowia lub życia dziecka wzywane jest Pogotowie Ratunkowe.

 

V. Działania Rodziców

1. Rodzice dziecka z alergią pokarmową zobowiązani są:

1) dostarczyć na początku roku szkolnego/ na początku uczęszczania dziecka do przedszkola:

a) zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające alergię pokarmową u dziecka,
jej rodzaj oraz inne wskazania lekarza;

b) szczegółową listę alergenów (na piśmie), które należy wyeliminować z diety dziecka
z dodatkowym opisem reakcji alergicznej na niepożądany alergen (np. wysypka, biegunka, opuchlizna, wstrząs anafilaktyczny).

2) W ciągu roku szkolnego rodzice są zobowiązani do bieżącej aktualizacji diety dziecka (każdorazowo
– zmiany w diecie dziecka powinny być przekazane na piśmie nauczycielom w grupie, do której uczęszcza dziecko lub dietetykowi).

3) Zobowiązuje się wszystkich rodziców do niewnoszenia na teren przedszkola tradycyjnych słodyczy, drożdżówek, bułek, soczków itp.

4) Dopuszcza się jedynie przyniesienie poczęstunku z okazji urodzin danego dziecka, ale tylko po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem i ustaleniem, czy te produkty są bezpieczne
dla wszystkich dzieci.

5) Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie reakcje alergiczne na niezgłoszone uprzednio (na piśmie) produkty, na które dziecko jest uczulone.

6) Wszelkie zmiany dotyczące stanu zdrowia dziecka (nie tylko dotyczące alergii),powinny być zgłoszone natychmiast nauczycielkom i/lub dyrektorowi.

7) Do monitorowania jadłospisu. W przypadku gdy planowane posiłki zawierają alergeny, rodzic może dostarczyć swój zamiennik najpóźniej do godziny 8:45.

 

VI. Podawanie leków w przedszkolu

Wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej

 

VII. Sposób prezentacji procedury

1. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującą w placówce procedurą po jej wprowadzeniu oraz każdorazowo na zebraniach organizacyjnym we wrześniu każdego roku szkolnego lub dla rodziców/prawnych opiekunów, którzy dołączają w ciągu roku szkolnego.

3. Udostępnienie dokumentów na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i stronie internetowej przedszkola.

 

VIII. Tryb dokonywania zmian w procedurze

Zmian w niniejszej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki.

 

IX. Dodatkowe informacje dotyczące alergii pokarmowych

Alergia pokarmowa jest to nadwrażliwość organizmu na pewne składniki żywności (alergeny), której objawy są związane z układem immunologicznym. W rzeczywistości alergenami nie są produkty spożywcze, lecz zawarte w nich specyficzne substancje. Jednak w związku z tym, że jadłospis składa się z artykułów żywnościowych, mówi się zwykle o alergii na mleko czy orzechy, a nie na ich części składowe.

Większość alergii jest wywoływana przez związki (białka) obecne w tzw. wielkiej ósemce, czyli ośmiu popularnych produktach żywnościowych tj.: mleku krowim, jajach kurzych, orzeszkach ziemnych (arachidowych), pozostałych orzechach, rybach, skorupiakach, soi i pszenicy. Reakcje alergiczne mogą wystąpić w ciągu kilku do kilkunastu minut po kontakcie z alergenem lub dopiero po upływie 24-48 h po jego spożyciu. Wysoka temperatura podczas procesów technologicznych może wpływać na właściwości alergenne jakiegoś produktu, np. poprzez działanie na strukturę białek (ich denaturację, czyli zniszczenie).

Niestety, w większości przypadków alergeny zachowują zdolność do wywoływania alergii nawet
po obróbce termicznej produktu. Zdarza się również, że ogrzewanie może zwiększyć jego alergenność. W związku z tym alergicy powinni starannie unikać artykułów spożywczych, na które mają uczulenie, bez względu na ich formę. Niektóre z typów alergii charakteryzują się lokalnym występowaniem objawów np. pieczeniem ust, inne natomiast posiadają charakter ogólnoustrojowy. Symptomami ze strony przewodu pokarmowego są przede wszystkim: biegunka, zaparcia, wymioty, nudności, wzdęcia, kolki jelitowe, nieprzyjemny zapach z ust, utrata łaknienia oraz zapalenie warg. Alergia pokarmowa może się również objawiać: przewlekłym katarem i/lub kaszlem, astmą, nawracającym nieżytem krtani, nawracającym zapaleniem oskrzeli i/lub płuc, zapaleniem ucha środkowego, mimowolnym moczeniem w dzień lub w nocy, krwiomoczem, obrzękami stóp i dłoni, pokrzywką, atopowym zapaleniem skóry, liszajem, nadmierną sennością, bólami głowy, trudnościami w koncentracji, zmęczeniem lub nadpobudliwością. Konsekwencją alergii pokarmowej może być reakcja wstrząsowa (wstrząs anafilaktyczny), prowadząca nawet do zagrożenia życia, w związku z tym nie należy bagatelizować wystąpienia jakichkolwiek objawów u dziecka, lecz jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Większość dzieci cierpiących na symptomy alergii ze strony z przewodu pokarmowego wyrasta z niej do 3 roku życia. Natomiast do 5 roku życia u 85% dzieci przemija alergia na białka mleka krowiego, pszenicy, jaj oraz soi. Reakcja alergiczna na białka ryb, orzechów i skorupiaków najczęściej nie zanika nawet u osób dorosłych.

 

Realizacja diety dla alergika w przedszkolu.

W ostatnich latach znacząco wzrosła częstotliwość występowania alergii pokarmowej, szczególnie wśród dzieci. W związku z tym zwiększyła się również liczba alergików uczęszczających do przedszkoli, którym należy zapewnić odpowiedni sposób żywienia, ponieważ spożycie pokarmu alergennego może wywołać objawy choroby lub doprowadzić do reakcji wstrząsowej.

Rodzice wiedząc, że ich dziecko jest alergikiem powinni stworzyć wraz z lekarzem specjalistą listę alergenów i przekazać ją nauczycielkom dziecka oraz bezpośrednio osobom odpowiedzialnym za żywienie w przedszkolu. Każde dziecko z alergią powinno być traktowane indywidualnie. Modyfikacja diety dziecka powinna być przeprowadzana w konsultacji z jego rodzicami. Opracowanie jadłospisu nie jest rzeczą łatwą, szczególnie, gdy do jego sporządzenia wykorzystuje się produkty wieloskładnikowe, a przede wszystkim wysoko przetworzone. Przykładowo do wytworzenia produktów pochodzenia zwierzęcego np. wędlin, kiełbas, parówek stosuje się obecnie białka sojowe, które pełnią funkcję technologiczną. Dokładne czytanie etykiet powinno ułatwić zakup żywności bez danego alergenu, gdyż zgodnie z regulacjami prawnymi na każdym opakowaniu produktu musi się znaleźć informacja o dokładnym składzie oraz potencjalnej obecności alergenu. Często zdarza się, że w danym produkcie nie występuje alergen, ale jest on obecny w zakładzie produkcyjnym.

 

Nietypowe źródła alergenów.

Poniżej znajduje się spis najczęstszych alergenów oraz wykaz dość nietypowych produktów (np.o złożonym składzie), które mogą być ich źródłem. Z pewnością poniższa lista przyda się przy opracowywaniu diety dla alergików w przedszkolu:

a) Soja (jej przetwory obecne są w ponad połowie produktów dostępnych na rynku): mleko sojowe, serek tofu, miso, gotowe potrawy obiadowe (np. kotlety sojowe), surówki / sałatki z dodatkiem kiełków sojowych, pieczywo z ziarnem lub mąką sojową (chleby, bułki), pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie, sos sojowy, makaron sojowy, potrawy z kuchni azjatyckiej, olej sojowy i jego pochodne np. margaryny, koncentraty zup i sosów w proszku, konserwy rybne w oleju sojowym, lecytyna sojowa zawarta w słodyczach (np. czekoladach, batonach, cukierkach, ciastkach) oraz majonezach/sosach, niektóre lody, zamienniki kawy, wędliny / kiełbasy, mięso mielone.
b) Orzechy: masło orzechowe, czekolady, batony, bakalie, chałwa, ciastka, wyroby cukiernicze,
krem do ciast, dania kuchni azjatyckiej, pesto, lody budynie, desery, jogurty, twarożki z dodatkiem orzechów, sery żółte, sałatki warzywne, gotowe masy do ciast (np. makowa), masa marcepanowa, polewy do ciast, sery topione.

c) Jaja: kotlety jajeczne, pasty jajeczne, pieczywo smarowane białkiem, pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie (np. bezy), kremy do ciast i tortów, czekolady i czekoladki nadziewane (m.in. masą adwokatową), praliny, lody, desery lodowe, wata cukrowa, potrawy z mięsa mielonego (np. klopsy, sznycle, pasztety, wyroby garmażeryjne panierowane (np. krokiety, ryby smażone), placki ziemniaczane, nadzienia słodkie i słone do potraw, makarony i inne potrawy mączne (np. naleśniki, racuchy, kluski, kopytka, knedle, pyzy, uszka), majonez i produkty z jego dodatkiem (sałatki, surówki, sosy), obiadki dla dzieci w słoikach, gotowe obiadu w puszkach i słoikach, suflety.

d) Mleko krowie: pasty serowe do smarowania pieczywa, masło, masło smakowe, mieszanki margaryny i masła, lody i desery lodowe, kremy do ciast, koktajle mleczne i mleczno-owoce, desery
i musy, omlety, surówki owocowe i warzywne z dodatkiem jogurtu lub śmietany, pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie, cukierki mleczne, np. krówki, czekolady, batony i pralinki, zupy
i sosy z dodatkiem mleka lub śmietany, obiady w słoikach lub puszkach (np. gołąbki, klopsiki), koncentraty sosów i zup (w proszku), pizza z serem, zapiekanki z serem, tosty z serem, makaron
z serem, pieczywo (chleb, bułki, drożdżówki, rogale), wędliny podrobowe np. pasztetowa, kiełbasy homogenizowane np. parówki, przetwory rybne, śledzie w śmietanie, puree ziemniaczane, wyroby garmażeryjne panierowane, pierogi z serem lub ruskie, naleśniki, racuchy, sosy: tatarski / holenderski / beszamelowy / chrzanowy.

e) Zboża: chipsy, snacki, paluszki, wafle pszeniczne, pralinki, batony i czekolady nadziewane, ciastka, płatki zbożowe, musli, kasza manna, kuskus, gotowe dania obiadowe (np. gulasze, gołąbki, mięsa
w sosach), mielonki, wędliny podrobowe, zupy i potrawy (np. kapusta) z dodatkiem zasmażki, panierki i wyroby garmażeryjne panierowane, budyń, masy serowe do ciast, kisiele, lody z dodatkiem (np. ciasteczkami), wafle, kremy do ciast z dodatkiem budyniu.

f) Kukurydza: mieszanki warzywne mrożone, syrop kukurydziany obecny m.in. w gumach do żucia/ suplementach diety/cukierkach/lodach, olej kukurydziany, płatki kukurydziane, chrupki kukurydziane, posiłki dla dzieci w słoikach, prażynki, chipsy, pieczywo: chleb/bułki, pieczywo chrupkie, kisiele, budyń, koncentraty gofrów i naleśników w proszku lub płynie, popcorn, wyroby garmażeryjne, wędliny podrobowe i kiełbasy.

 

Unikaniu alergenów przy przygotowywaniu posiłków w przedszkolu sprzyja:

a) odpowiednie przeszkolenie personelu odnośnie alergenów,

b) utrzymywanie higieny personelu, czystości sprzętu, urządzeń i naczyń,

c) dokładne czytanie danych zamieszczonych na etykietach produktów spożywczych,

d) unikanie żywności niewiadomego pochodzenia,

e) przygotowywanie posiłków o prostym składzie, z jak najmniej przetworzonych produktów.

 

 

Procedura została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną i pozostałych pracowników Przedszkola nr 327 „Akacjowa Chatka” w dniu 8.12.2020r.

 

Procedura obowiązuje od 14.12.2020r.

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia owsicy
Zarządzenia nr1/12 /2020/2021 Dyrektora Niepublicznego Przedszkola nr 327 „Akacjowa Chatka” w Warszawie z dnia 14.12.2021 r. 

 
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia owsicy  w Niepublicznym Przedszkolu nr 327 „Akacjowa Chatka” w Warszawie 

1. Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.
 
2. Cel procedury:
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oaz
chronić przed rozprzestrzenieniem się owsicy w placówce.
 
3. Zakres procedury:
Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia owsicy w przedszkolu.
 
 4.   Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:
1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czy u dziecka nie występuje świąd w okolicach odbytu, a który występuje intensywnie w nocy ( może być, min. przyczyną bezsenności).
2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się owsicy w placówce.
3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia owsicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.
 
 5.     Sposób prezentacji procedur:
1. Ogłoszenie procedury na wirtualnej tablicy ogłoszeń dla rodziców.
2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.
 

 6.     Sposób postępowania na wypadek zgłoszenia przez rodzica zachorowania dziecka na owsicę:
1. W przypadku stwierdzenia owsików u dziecka przez rodzica, niezwłoczne poinformowanie dyrektora lub nauczyciela o zaistniałym fakcie.
2. W przypadku stwierdzenia owsików u dziecka przez nauczyciela, niezwłoczne poinformowanie rodziców lub opiekunów dziecka o zaistniałym fakcie.
3. Powiadomienie rodziców uczęszczających do przedszkola o przypadku zachorowania dziecka na owsicę.
4. Zarządzenie jeszcze częstszych niż obowiązkowo dezynfekcji i dezynsekcji wszystkich pomieszczeń przedszkolnych.
5. Zobowiązanie nauczycieli do przeprowadzenia dodatkowych pogadanek i prelekcji na temat higieny rąk.

 

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy Zarządzenia nr1/09 /2021/2022 Dyrektora Niepublicznego Przedszkola nr 327 „Akacjowa Chatka” w Warszawie z dnia 14.09.2022 r. 
 
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Niepublicznym Przedszkolu nr 327 „Akacjowa Chatka” w Warszawie

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.
 
Cel procedury :
Procedura ma na celu zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.
 
Zakres procedury :
Procedura dotyczy postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.
 
 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
 
1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.
2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.
3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.
 

Sposób prezentacji procedury :
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.
 
Tryb dokonywania zmian w procedurze
1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki.
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 14.09.2021 r.
 
Opis procedury
Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę, higienistkę lub osobę wyznaczoną przez dyrektora przedszkola) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka.
 
Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w korytarzu głównym oraz wirtualnej tablicy ogłoszeń w aplikacji do zarządzania placówką INSO.
 
1. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez pielęgniarkę/hignienistkę lub inną, wyznaczoną i upoważnioną osobę przez dyrektora przedszkola do kontroli wszystkich dzieci w grupie  z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna  w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może również zostać przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki/higienistki/nauczyciela lub wyznaczonej osoby do pełnienia nadzoru w tym zakresie przez dyrektora przedszkola.
2. Wychowawca zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.

3. Aby skutecznie wyeliminować wszawicę, na czas kilkudniowej kuracji należy dziecko odizolować od grupy, tj.  pozostawić w domu.
4. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.
5. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.
6. Pielęgniarka/ nauczyciel lub wyznaczona i upoważniona osoba przez dyrektora przedszkola, po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
7. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań braku współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka i uporczywego uchylania się rodziców lub opiekunów dziecka od działań mających na celu ochronę jego zdrowia i dbałości o higienę, - pielęgniarka, nauczyciel/ osoba upoważniona, zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

 

 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej w Niepublicznym Przedszkolu nr 327 „Akacjowa Chatka” w Warszawie

Zarządzenia nr2/09 /2021/2022 Dyrektora Niepublicznego Przedszkola nr 327 „Akacjowa Chatka” w Warszawie z dnia 14.09.2022 r. 
 

1.Cel procedury
Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi oraz postępowania w przedszkolu w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego, lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.


2. Przedmiot procedury
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 •  zasad postępowania z dzieckiem chorym,
 •  objawów chorób.

3. Zakres procedury
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków
przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.
4. Definicje
Choroba – ogólne określenie każdego odstępstwa od pełni zdrowia organizmu.
Choroba polega na zaburzeniu funkcji lub uszkodzeniu struktury organizmu. O
zaistnieniu choroby można mówić wtedy, gdy działanie czynnika chorobotwórczego
wywołuje niepożądane objawy, różniące się od czynności zdrowego organizmu.
Choroba zakaźna – choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik
chorobotwórczy.
Biologiczny czynnik chorobotwórczy – posiadające zdolność wywoływania
objawów chorobowych drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty,
zewnętrzne i wewnętrzne pasożyty człowieka lub wytwarzane przez nie produkty,
cząstki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału
genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe lub
wytwarzane przez nie produkty.
Zakażenie – wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika
chorobotwórczego.
Dekontaminacja – proces niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych
przez mycie, dezynfekcję i sterylizację.

 
5.Choroby zakaźne:

5.1 Krztusiec

5.2 Zakażenia meningokokow

5.3 Ospa wietrzna

5.4 Różyczka

5.5 Odra

5.6 Grypa

5.7 Ptasia grypa H5N1

5.8 Biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej

5.9 Glista ludzka

6. Profilaktyka zdrowotna
Profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom
poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.
Profilaktyka zdrowotna przebiega w następujących fazach:

 •  profilaktyka wczesna – utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia,
 •  profilaktyka pierwotna (I fazy) – zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka,
 •  profilaktyka wtórna (II fazy) – zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie,
 •  profilaktyka III fazy – zahamowanie postępu choroby oraz ograniczenie powikłań.

Profilaktyka wczesna – działania
1. Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych,
opiekuńczych i edukacyjnych (odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do
papieru toaletowego i ręczników papierowych, likwidacja ręczników frotte,
zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania szczoteczek i
kubków dzieci, opracowanie planu higieny i jego egzekwowanie,
bezpieczeństwo zdrowotne żywności).
2. Zapewnienie warunków do zadbania o właściwą sprawność fizyczną
dzieci, co wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm
do zwiększenia wysiłku fizycznego, immunologicznego i metabolizmu,
przez co wzmacnia układ odpornościowy wychowanka.
3. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych. Nie
należy otwierać okien podczas obecności dzieci w sali dydaktycznej,
ponieważ może to doprowadzić do wychłodzenia organizmu dziecka i
przewiania, a w następstwie do rozwoju chorób, przeziębień i osłabienia
układu odpornościowego dzieci.
4. Edukacja dzieci w zakresie:

 •  prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody),
 •  mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
 •  mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,
 •  prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnychsztućców, spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danegodziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),
 • zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem siędzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzaniapaznokci,prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę.

5. Okresowa kontrola czystości dzieci (włosy, paznokcie, ręce, odzież) za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
6. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej
1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia chorób zakaźnych lub przebywania na terenie przedszkola dzieci chorych należy wzmóc ochronę higieniczną, tj. zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów, sanitariatów i zabawek.
2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka.
3. Lekarz rodzinny, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (czerwonka bakteryjna, dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi, grypa, w tym ptasia grypa u ludzi, krztusiec, legioneloza, odra, ospa prawdziwa, ospa wietrzna, płonica, różyczka i zespół różyczki wrodzonej, salmonelloza, wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i rdzenia, z wyłączeniem wścieklizny, zakażenia i zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej nieustalonej).
4. Dyrektor przedszkola nie zgłasza wystąpienia choroby zakaźnej, jednakże prowadzi działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób (dodatkowa dezynfekcja, rygor higieniczny, zmiana diety, informacja dla rodziców/opiekunów prawnych pozostałych dzieci).
5. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków przedszkola.

Postanowienia końcowe
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola.

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.